iq partner logo

Zmluvné podmienky

IQ REAL TIP

IQ REAL TIP je vernostný program pre všetkých záujemcov o spoluprácu s realitnou kanceláriou IQ REAL, ktorý bol vytvorený a je poskytovaný spoločnosťou IQ Reality, s.r.o.. Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky vzniku členstva, práva a povinnosti zmluvných strán, formy a náležitosti poskytovania odmien vernostného programu.

 

I. Vymedzenie pojmov

1.1. Prevádzkovateľ vernostného programu – spoločnosť IQ Reality, s.r.o. , (realitná kancelária IQ REAL) , so sídlom Pod švabľovkou 1023/23 , 083 01 Sabinnov, IČO: 51 040 859, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 35031/P

1.2. Tip- je informácia poskytnutá Tipérom obsahujúca základné informácie týkajúce sa uzatvorenia možného obchodu (zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie realitných služieb) s potenciálnym Klientom, teda meno a priezvisko a telefónne číslo resp. e-mailová adresu

- priame odporúčanie služieb s následnou možnosťou uzatvorenia obchodu

1.3. Tipér- je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe Zmluvy o spolupráci s prevádzkovateľom vernostného programu (ďalej len „tipérska zmluva“) odovzdá informáciu majúcu atribúty v konečnej podobe spĺňajúce všetky znaky Tipu

1.4. Klient- je osoba, ktorá na základe Tipu Tipéra má možnosť uzatvoriť s prevádzkovateľom vernostného programu zmluvu, ktorej predmetom je poskytovanie realitných služieb

 

II. Registrácia a členstvo

 

2.1. Tipérom sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o registráciu vo vernostnom programe prostredníctvom poskytnutia svojich osobných údajov, na ktorých spracúvanie týmto v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti IQ Reality, s.r.o., dáva súhlas, a to v rozsahu: mena a priezviska, bydliska a e-mailovej adresy. Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vedenia evidencie Tipérov a účtovnej evidencie po dobu platnosti Tipérskej zmluvy. Súhlas je daný na dobu neurčitú a beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. a tento súhlas písomne odvolať. Členstvo vo vernostnom programe je dobrovoľné.

2.2. Na základe poskytnutia údajov špecifikovaných v čl.II, bode 2.1. bude záujemcovi o spoluprácu vytvorené jeho osobné konto- konto Tipéra. Tipér bude o registrácii informovaný prostredníctvom e-mailu

2.3. Na základe registrácie vo vernostnom programe IQ REAL TIP má Tipér, možnosť získať finančné prostriedky, podľa Sadzobníka tvoriaceho prílohu týchto podmienok, ako výmenu za odovzdanú informáciu- Tip, v prípade ak táto informácia prispeje prevádzkovateľovi programu, k dosiahnutia realitného obchodu.

2.4. Členstvo vo vernostnom programe zaniká:

a) oznámením Tipéra doručenom Prevádzkovateľovi informačného systému

b) smrťou fyzickej alebo zánikom právnickej osoby

 

III. Práva a povinnosti Tipéra

3.1. Spoluprácu s prevádzkovateľom vernostného programu Tipér nemusí vykonávať, ide o vzťah založený na báze dobrovoľnosti, buď príležitostne alebo ako predmet podnikania Tipéra, t.z. ako činnosť vykonávaná pravidelne za účelom dosiahnutia zisku.

3.2. Tipér nesmie poskytovať nepravdivé alebo skresľujúce informácie, zakazuje sa poskytovať duplicitné tipy, či tipy obsahujúce informáciu verejne dostupnú z iných informačných kanálov- web stránok, periodickej tlače či programu.

3.3. Tipér nesmie poškodzovať dobré meno IQ Reality, s.r.o.

3.4. Tipér nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s jeho činnosťou. Rovnako mu nevzniká nárok na odmenu v prípade, ak sa daný tip už v evidencii Spoločnosti IQ Reality, s.r.o. nachádza.

3.5. Tipér týmto vyhlasuje, že si je vedomý, že akýkoľvek príjem získaný z členstva v tomto vernostnom programe, či už ide o príjem peňažný alebo nepeňažný, je predmetom dane z príjmov. Takto získaný príjem je povinný tipér zdaniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

IV. Výhody členstva/ odmena za TIP

 

4.1. Odmenou za Tip môže byť pripísanie finančných prostriedkov na účte Tipéra v závislosti od charakteru vývoja Tipu.

4.2. Spoločnosť IQ Reality, s.r.o. pripíše Tipérovi na jeho účet finančnú odmenu, predstavujúcu odmenu za tip podľa Sadzobníka odmien, tvoriaceho prílohu týchto Podmienok („ďalej len Sadzobník“) , v prípade, ak Spoločnosť IQ Reality, s.r.o. uzatvorí s Klientom zmluvu o spolupráci, výsledkom sprostredkovania ďalšieho obchodu , ale nebude, uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa dispozície s nehnuteľnosťou na základe tipu konkrétneho Tipéra.

4.4. V prípade uzatvorenia zmluvy o spolupráci Spoločnosťou IQ Reality, s.r.o. s Klientom, ktorej výsledkom bude sprostredkovanie ďalšieho obchodu/ uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa dispozície s nehnuteľnosťou, obsiahnutej v databáze Spoločnosti IQ Reality, s.r.o. na základe aktivity Tipéra- jeho Tipu, bude Tipérovi vyplatená odmena podľa kritérií uvedených v Sadzobníku. Podmienkou vyplatenia odmeny je reálne vyplatená a prijatá provízia z konkrétneho obchodu.

4.5. Spoločnosť IQ Reality, s.r.o. vyplatí Tipérovi finančné prostriedky predstavujúce odmenu za jeho činnosť na základe požiadavky Tipéra do 15 dní od doručenia žiadosti Tipéra Spoločnosti IQ Reality, s.r.o. , nie však skôr ako bude splatná provízia uhradená.

4.7. Nárok na odmenu Tipérovi nevzniká v prípade porušenia týchto podmienok.

 

V. Spolupráca

5.1. Spoločnosť IQ Reality, s.r.o. ako prevádzkovateľ vernostného program s Tipérom spolupracuje na základe Tipérskej zmluvy. Zmluvný vzťah vzniká registrovaním sa záujemcu o spoluprácu vo vernostnom programe.

5.2. „Tipérska zmluva“ je zmluvou uzatvorenou podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorej predmetom je nepravidelná činnosť Tipéra spočívajúca v odovzdaní informácií Prevádzkovateľovi vernostného programu, so súhlasom Klienta, týkajúcich sa potenciálnych obchodov na realitnom trhu. Je odplatná v časti ustanovenej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

5.2. Spoluprácu je možné ukončiť oznámením zaslaným druhej zmluvnej strane prostredníctvom e-mailu.

 

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

6.1 Spoločnosť IQ Reality, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a obsah Sadzobníka.

6.2. Právne pomery touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike

6.3. Vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami Tipér súhlasil s podmienkami existencie zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vernostného programu, Tipérskou zmluvou.

 

Sadzobník

Finančné odmeny pre členov vernostného programu IQ REAL TIP:

  • Predaj (klient predá nehnuteľnosť) 100,- eur (slovom sto eur)

  • Kúpa (klient kúpy nehnuteľnosti) 50,- eur (slovom päťdesiat eur)

  • Prenájom (klient si prenajme nehnuteľnosť) 20,- eur (slovom dvadsať eur)

 

Podmienkou vyplatenia odmeny je reálne vyplatená a prijatá provízia z konkrétneho obchodu.